blog

My blog at www.shimmy1996.com

git clone git://git.shimmy1996.com/blog.git
commit 83c9265483e245a79c416759de9bfe7c5d7b5e83
parent 94fb8b1a1e2a9b44b5497d22b53a7223b5c3f229
Author: Shimmy Xu <shimmy.xu@shimmy1996.com>
Date:   Fri, 12 Jun 2020 07:46:14 -0500

Correct md export

Diffstat:
Mcontent/hoots/1591945380.zh.md | 2+-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/content/hoots/1591945380.zh.md b/content/hoots/1591945380.zh.md
@@ -5,7 +5,7 @@ draft = false
 
 <a class="u-in-reply-to" href="https://dlyang.me/shed-the-light-on-shuangpin/">Re: 被成功安利了双拼</a>
 
-原来是这样,以前一直都不知道双拼是啥。感觉全拼_双拼大概可以比对日语的罗马字_假名输入?
+原来是这样,以前一直都不知道双拼是啥。感觉全拼/双拼大概可以比对日语的罗马字/假名输入?
 
 双型这个功能感觉很强大啊,而且应该是汉字的独有技能。估计没有任何其他书写系统自带两个大致正交的映射了。有意思的是,根据我的身边统计学,尽管粤语的读音和普通话有很大区别,不少人还是用普通话拼音来输入粤语的,而非粤语拼音。